/assets/img/slider/default.jpg /thumbs/fit-600x300/assets::img::slider::default.jpg

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane Administratora:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PEBEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Metalowców 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000148263, posiadająca NIP: 8840007764, REGON 890332632 (dalej: „administrator”), która jest właścicielem Hotelu Fado mieszczącego się w Świdnicy, przy ul. M. Konopnickiej 6

Kontakt z hotelem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: administrator@pebek.pl

Zakres danych osobowych, które gromadzimy:

Chcąc świadczyć usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z naszymi możliwościami i Państwa oczekiwaniami, przetwarzamy Państwa dane osobowe, w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, ale również od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych.

Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych, uzależniony jest od etapu i sposobu ich pozyskiwania (np. rezerwacja telefoniczna, rezerwacja przez nasz formularz na stronie, rezerwacja u partnera rezerwacyjnego). Zakres ten uzależniony jest też od Państwa oczekiwań i żądań (np. chęć otrzymania faktury vat).

Dane osobowe, które przetwarzamy to:

imię i nazwisko;   adres zamieszkania;   adres email;   numer telefonu;  PESEL lub numer paszportu;  numer karty kredytowej- tylko do dokonania rozliczeń; nr rejestracyjny samochodu zostawionego na parkingu hotelowym, wizerunek.

W przypadku, gdy ze świadczonych usług wraz z Państwem korzystają dzieci, przetwarzamy jedynie dane dotyczące ilości, wieku dzieci.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Powyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane w celu:

-zawarcia i wykonania umowy, którą będziecie Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy- tj. w celu dokonania rezerwacji usługi, jej wyceny, wykonania usługi a także gdy świadczymy inne usługi  związane z profilem działalności;

-na prawnie uzasadniony interes realizowany przez  administratora - takich jak choćby  dochodzenie ewentualnych roszczeń czy też z uwagi na satysfakcjonującą Państwa obsługę, zapewnienie Państwu bezpieczeństwa w trakcie świadczonych przez nas usług, dostosowania świadczonych przez nas usług do Państwa osobistych preferencji;

-w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - np. w zakresie wystawiania faktur vat i wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych;

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b,c i f Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”).

Dobrowolna zgoda:

W przypadku podania innych danych, w tym w zakresie danych wrażliwych takich jak stanu zdrowia, przetwarzanie tych danych odbywać się będzie na podstawie dobrowolnej zgody.

Podanie danych osobowych, poza obowiązkowymi wymienionymi  powyżej, niezbędnymi do wykonania usługi dostosowanej do Państwa oczekiwań jest możliwe w przypadku chęci skorzystania z usług dodatkowych takich jak np. korzystanie z hotelowego SPA. Podanie oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie dobrowolnych danych, nie wpływa na możliwość dokonania rezerwacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania Gościa i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę dokonania rezerwacji i świadczenia usługi hotelowej). Nie mniej jednak skorzystanie z usług dodatkowych, do których wyrażenie zgody jest niezbędne warunkuje  wykonanie usługi.

Prawo sprzeciwu i prawo cofnięcia zgody:

Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: e-mailem na adres:administrator@pebek.pl lub listownie na adres: PEBEK Spółka z.o.o., ul. Metalowców 14, 58-100 Świdnica;

 Okres przechowywania danych:

Dane osobowe zbierane w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonywania umowy łączącej Państwa z Hotelem a po tym czasie, przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą jest wykonywanie umowy zawartej z Państwem, będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Po tych okresach Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.

Kategorie odbiorców:

Przewidywane kategorie odbiorców danych: Spółka PEBEK Sp. z o.o., tj. pracownicy księgowości- w przypadku, gdy za usługi zostanie wystawiona faktura vat, pracownicy recepcji Hotelu, pracownicy SPA, a także osoby wykonujące pracę w hotelu na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i  współpracujące-tylko w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy. W razie potrzeby przekazujemy potrzeby przekazujemy Państwa dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, informatykom czy firmom ubezpieczeniowy. Niemniej jednak zawsze czynimy to w granicach obowiązującego prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Prawo dostępu  i  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia,  sprzeciwu,  przenoszenia danych osobowych:

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana   będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.